【南吕】青衲袄南 偷期

作者:张氏 朝代:元代
【南吕】青衲袄南 偷期原文
蹙金莲双凤头,缠轻纱一虎口。我见他笑捻鲛绡过鸳,敢眉下转将他心事
留?占莺花第一俦,正芳年恰二九,恰二九。生的来体态轻盈,皓齿朱唇,不能
够并香肩同携手。
 【骂玉郎北】娇娃俊雅天生就,腰似柳,袜如钩,湘裙微露金莲瘦。你看他
宝髻堆,玉笋长,露出春衫袖。
 【大迓鼓南】相逢莺燕友,四眸相顾,两意相投,此情难消受。风流自古,
偏惜风流,展转留情双凤眸。
 【感皇恩北】呀,指望待饱玩娇羞,谁承望各自分头。好教我恨天高,嫌地
窄,怨人稠。指望待相随皓首,谁承望鬼病因由。不由人魂缈缈,体飘飘,魄悠
悠。
 【东瓯令南】添疾病,减风流,废寝忘餐相应候。前生作下今生受,今不遂
来生又。魂劳梦穰感离愁,都则为女娇羞。
 【采茶歌北】都则为女娇羞,端的是忒风流,闪的人不茶不饭几时休。何日
相逢同配偶?甚时密约共绸缪?
 【赚南】计上心头,暗令家童私问候。休泄漏,何期两意同成就,为他憔瘦。
 【乌夜啼北】闪的我看看疾重,实实病久。为多情镇日空亻孱亻愁。呀,一
会家近书斋想念无休,到黄昏愁云怨雨相拖逗。更阑也无限忧愁,夜深沉雨泪交
流。想娇容直到五更头,我与你从头一一他行受。果然他心意坚,恩情厚,俺待
要鸾交凤友,燕侣莺俦。
 【节节高南】喜孜孜暗讨求,语相投。今宵暗约同成就,灵犀透,共焚香,
齐言咒。日坠月上初沉漏,星移斗转三更候。潜踪蹑足近庭闱,轻移那步临门候。
 【鹌鹑儿北】猛见了俊俏多情,我和他挨肩携手。悄悄的行入兰房,暗暗的
同眠共宿,娇滴滴语颤声低。情未休,情未休,锦被蒙头,燕侣莺俦,旖旎温柔。
受过了无限凄凉,谁承望今宵配偶?
 【尾声南】多情此意难消受,书生切切在心头,受过凄凉一笔勾。
【南吕】青衲袄南 偷期拼音解读
cù jīn lián shuāng fèng tóu ,chán qīng shā yī hǔ kǒu 。wǒ jiàn tā xiào niǎn jiāo xiāo guò yuān ,gǎn méi xià zhuǎn jiāng tā xīn shì
liú ?zhàn yīng huā dì yī chóu ,zhèng fāng nián qià èr jiǔ ,qià èr jiǔ 。shēng de lái tǐ tài qīng yíng ,hào chǐ zhū chún ,bú néng
gòu bìng xiāng jiān tóng xié shǒu 。
 【mà yù láng běi 】jiāo wá jun4 yǎ tiān shēng jiù ,yāo sì liǔ ,wà rú gōu ,xiāng qún wēi lù jīn lián shòu 。nǐ kàn tā
bǎo jì duī ,yù sǔn zhǎng ,lù chū chūn shān xiù 。
 【dà yà gǔ nán 】xiàng féng yīng yàn yǒu ,sì móu xiàng gù ,liǎng yì xiàng tóu ,cǐ qíng nán xiāo shòu 。fēng liú zì gǔ ,
piān xī fēng liú ,zhǎn zhuǎn liú qíng shuāng fèng móu 。
 【gǎn huáng ēn běi 】ya ,zhǐ wàng dài bǎo wán jiāo xiū ,shuí chéng wàng gè zì fèn tóu 。hǎo jiāo wǒ hèn tiān gāo ,xián dì
zhǎi ,yuàn rén chóu 。zhǐ wàng dài xiàng suí hào shǒu ,shuí chéng wàng guǐ bìng yīn yóu 。bú yóu rén hún miǎo miǎo ,tǐ piāo piāo ,pò yōu
yōu 。
 【dōng ōu lìng nán 】tiān jí bìng ,jiǎn fēng liú ,fèi qǐn wàng cān xiàng yīng hòu 。qián shēng zuò xià jīn shēng shòu ,jīn bú suí
lái shēng yòu 。hún láo mèng ráng gǎn lí chóu ,dōu zé wéi nǚ jiāo xiū 。
 【cǎi chá gē běi 】dōu zé wéi nǚ jiāo xiū ,duān de shì tuī fēng liú ,shǎn de rén bú chá bú fàn jǐ shí xiū 。hé rì
xiàng féng tóng pèi ǒu ?shèn shí mì yuē gòng chóu miù ?
 【zuàn nán 】jì shàng xīn tóu ,àn lìng jiā tóng sī wèn hòu 。xiū xiè lòu ,hé qī liǎng yì tóng chéng jiù ,wéi tā qiáo shòu 。
 【wū yè tí běi 】shǎn de wǒ kàn kàn jí zhòng ,shí shí bìng jiǔ 。wéi duō qíng zhèn rì kōng dān chán dān chóu 。ya ,yī
huì jiā jìn shū zhāi xiǎng niàn wú xiū ,dào huáng hūn chóu yún yuàn yǔ xiàng tuō dòu 。gèng lán yě wú xiàn yōu chóu ,yè shēn chén yǔ lèi jiāo
liú 。xiǎng jiāo róng zhí dào wǔ gèng tóu ,wǒ yǔ nǐ cóng tóu yī yī tā háng shòu 。guǒ rán tā xīn yì jiān ,ēn qíng hòu ,ǎn dài
yào luán jiāo fèng yǒu ,yàn lǚ yīng chóu 。
 【jiē jiē gāo nán 】xǐ zī zī àn tǎo qiú ,yǔ xiàng tóu 。jīn xiāo àn yuē tóng chéng jiù ,líng xī tòu ,gòng fén xiāng ,
qí yán zhòu 。rì zhuì yuè shàng chū chén lòu ,xīng yí dòu zhuǎn sān gèng hòu 。qián zōng niè zú jìn tíng wéi ,qīng yí nà bù lín mén hòu 。
 【ān chún ér běi 】měng jiàn le jun4 qiào duō qíng ,wǒ hé tā āi jiān xié shǒu 。qiāo qiāo de háng rù lán fáng ,àn àn de
tóng mián gòng xiǔ ,jiāo dī dī yǔ chàn shēng dī 。qíng wèi xiū ,qíng wèi xiū ,jǐn bèi méng tóu ,yàn lǚ yīng chóu ,yǐ nǐ wēn róu 。
shòu guò le wú xiàn qī liáng ,shuí chéng wàng jīn xiāo pèi ǒu ?
 【wěi shēng nán 】duō qíng cǐ yì nán xiāo shòu ,shū shēng qiē qiē zài xīn tóu ,shòu guò qī liáng yī bǐ gōu 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【南吕】青衲袄南 偷期原文,【南吕】青衲袄南 偷期翻译,【南吕】青衲袄南 偷期赏析,【南吕】青衲袄南 偷期阅读答案,出自张氏的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.tenornetworks.com/shi/60473.html

诗词类别

张氏的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语